Menu

Onderstaand vindt op op alfabetische volgorde het overzicht van de docenten die momenteel een cursus aanbieden. U kunt klikken op de naam van de docent en krijgt dan kort cv en u ziet welke cursussen de betreffende docent geeft.

 • dr. Redmer Alma

  Drs. Redmer Alma (1963) studeerde wiskunde en geschiedenis in Groningen en is archivaris. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en cultuur van de adel in Noord-Nederland.


  De andere Gouden Eeuw van Occa Johanna Ripperda

  Wat weten wij van de Gouden Eeuw? Wij kennen meer namen en begrippen uit de 17de eeuw dan uit de rest van de vaderlandse geschiedenis. Marten en Oopjen, Zilvervloot, Vermeer, VOC-mentaliteit, Vader Cats: de Gouden Eeuw is ruim vertegenwoordigd in ons collectief geheugen, maar biedt veel meer dan wij denken.

  bekijk cursus

 • drs Marianne Bleumink

  Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.
  www.mariannebleumink.nl
   

   

 • prof. dr. em. Bert Boekschoten

  Professor Bert Boekschoten is emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds zijn emeritaat docent van vele Hovo-cursussen. Hij nam deel aan veel zee-onderzoek, naar riffen in de Antillen en Indonesia, alsook aan negen grote zee-expedities in de Atlantische en Indische oceanen en onderzocht oude formaties, in zee afgezet, zoals krijtrotsen.  

 • drs. Jan Allerd de Boer

  Drs. Jan de Boer (1943) studeerde sterrenkunde in Groningen . Hij werkte tot 1988 bij het Kapteyn Astronomisch instituut als beheerder en docent. Sinds zijn studietijd houdt hij zich bezig met de popularisering van sterrenkunde.


  Capita Selecta astronomie

  In deze korte cursus komen een groot aantal aspecten van de astronomie aan de orde, zoals het zelf waarnemen, satelliet configuraties, zwaartekrachtgolven, buitengebieden van ons eigen zonnestelsel, de structuur van ons melkwegstelsel in de Gaia tijd en scheikunde in het interstellaire medium.

  bekijk cursus

 • drs Petra Bolhuis

  Drs. Petra Bolhuis studeerde filosofie aan de RUG. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staat centraal in de cursussen die zij, met haar echtgenoot drs. Theo Meereboer, geeft. Bolhuis en Meereboer zijn al vele jaren als docent bij HOVO Noord-Nederland en diverse andere hovo-instellingen in Nederland werkzaam.


  Hannah Arendt: de menselijke conditie

  Hoe kunnen we de positie van de mens en zijn verantwoordelijkheid doordenken? Hannah Arendts beroemde boek ‘De menselijke conditie’ biedt filosofische concepten die actuele toepassingen bieden.

  bekijk cursus

  Markus Gabriel, Waarom de wereld niet bestaat.

  Markus Gabriel vroeg zich af hoe we weten 'of iets waar is'. Zijn oplossing: een paradigmaverandering, waarin de wereld niet meer bestaat, maar waarheid overleeft. Ondanks de schijnbaar eenvoudige hedendaagse voorbeelden, is het boek pittige kost. Maar het biedt ook een aanzet tot revolutionair nieuw denken. 

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. Doeko Bosscher

  Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-) Europa en de Verenigde Staten. Hij was tevens Rector Magnificus aan deze universiteit.


  Nog steeds een wereldmacht?

  De Verenigde Staten hebben zich pas na de verwoestende Burgeroorlog (1861-1865) als wereldmacht gemanifesteerd. Vanaf de Eerste Wereldoorlog kwam de wereldorde onder invloed te staan van een soort Amerikaanse droom van eenheid en harmonie. Wat is er nu nog van deze idealen en ambities over?

  bekijk cursus

 • dr. Hanno Brand

  Hanno Brand (1959) is historicus en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde geschiedenis in Leiden en Gent. Daarna was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit Gent, het Duits Historisch Instituut in Parijs, de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Fryske Akademy. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de Hanze en de maritieme geschiedenis van Nederland en Friesland in de middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd.


  Een geschiedenis van de Hanze

  De Hanze behoort tot de middeleeuwse fenomenen die al eeuwenlang tot de verbeelding spreken. Velen zien de Hanze graag als een voorafspiegeling van het moderne Europa. Anderen roemen de ondernemingszin van haar kooplieden en steden. De beeldvorming over de Hanze nam soms mythische proporties aan, terwijl de werkelijkheid bij tijden ontluisterend was. Wat was de Hanze nu eigenlijk en wat verklaart deze tegenstellingen?

  bekijk cursus

 • drs. Margaret Breukink

  Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal. 


  Landencursus Art Nouveau en Art Deco

  Aan de hand van zes landen wordt de opkomst en bloei rond 1900 van de nieuwe kunst in Europa geschetst. In elk land krijgt de vernieuwingsbeweging een eigen naam: Art Nouveau, Jugendstil, Secession, Modern (of Liberty) Style. Kunstenaars vinden een eigen vormentaal uit: floraal en sierlijk, of juist sober en geometrisch. In reactie op de organische vormentaal ontstaat tussen 1920-1940 de Art Deco, tot op de dag van vandaag het archetype van modern industrieel design.

  bekijk cursus

 • Ir. M.P. Broekers

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • dr. Paul Brood

  Paul Brood is archivaris en rechtshistoricus. Hij is als schrijver en redacteur betrokken bij verschillende historische publicaties. Brood was archivaris in Drenthe en in Groningen en was werkzaam bij het Nationaal Archief in Den Haag.


  Het Noorden in kaart

  Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10, 11 of 12 Nederlandse provincies? En waarom zijn er in Nederland zoveel steden en streken? De nieuwe reeks 'Historische atlas NL' geeft een antwoord op deze vragen met de meest bijzondere kaarten en documenten uit onze archieven. In het college wandelen we door onze geschiedenis aan de hand van de vele kaarten en atlassen die in onze archieven en bibliotheken bewaard worden

  bekijk cursus

 • prof. dr. Trudy Dehue

  Trudy Dehue is wetenschapssocioloog en emeritus hoogleraar van de RuG. Ze promoveerde op de veranderende betekenis van de begrippen ‘wetenschap’ en ‘objectiviteit’ in de psychologie. Na publicatie van dat proefschrift als De regels van het vak (1990) en Changing the Rules (1995) verschenen behalve artikelen nog de boeken De depressie-epidemie (2008) en Betere mensen (2014). In 2009 was ze gast bij VPRO-Zomergasten en won ze de Eurekaprijs. Tien jaar later kende de KNAW haar de Akademiepenning toe ‘wegens haar verdiensten voor de wetenschap in Nederland’. 

  (foto: Inge Hoogland, KNAW)

 • drs. Maaike Dicke

   Maaike Dicke (Dordrecht, 1961) is docente Italiaanse taal en cultuur aan de RUG.  In haar woonplaats Winsum heeft zij een vertaalbureau (Studio Giacomina) en geeft zij privélessen Italiaans op maat.

 • drs. Marleen Diepeveen

  Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.


  Mijn levensverhaal

  Welke periode uit uw leven is interessant? Waar woonde u toen? Wat herinnert u zich daarvan? En hoe schrijft u zo, dat anderen het graag willen lezen? U leert schrijftechnieken om dat te bereiken.

  bekijk cursus

  Ben ik verteller of dichter?

  Wat is een verhaal, wat een gedicht? Een definitie is moeilijk te geven, toch is er duidelijk verschil. U schrijft in deze cursus proza én poëzie en ontdekt wat u het meest ligt. De genres liggen soms verrassend dicht bij elkaar.

  bekijk cursus

 • dr. Jaap van Dijk

  Jaap van Dijk studeerde Egyptische Taal- en Letterkunde aan de RUG en was van 1975 tot 2013 als Egyptoloog aan deze universiteit verbonden. Hij promoveerde in 1993 op de Nieuwe Rijks-dodenstad van Memphis bij Saqqâra, waar hij vele jaren opgroef met het RMO en de Egypt Exploration Society. Daarnaast werkte hij o.a. in het Dal der Koningen bij Luxor en in de Tempel van Moet in Karnak. Zie www.jacobusvandijk.nl

 • dr. Peter Druijven

  Peter Druijven was als docent en onderzoeker werkzaam bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij promoveerde in 1990 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de sociaal-economische rurale ontwikkeling in Zuid-Mexico. Als ontwikkelingsgeograaf en planoloog heeft hij onderzoek gedaan in onder meer Mexico, India en China en heeft meerdere studiereizen naar deze gebieden georganiseerd.


  Etnische minderheden in China

  Veel etnische minderheden bevinden zich in de grensgebieden van China. Zij nemen ook een perifere positie in binnen de Chinese Han samenleving. Minderheden dienen ontwikkeld te worden in economische en politiek-culturele zin via een sinificatieproces o.l.v. de Chinese Communistische Partij, temeer daar deze grensgebieden een sleutelrol spelen voor China als global player. 

  bekijk cursus

 • drs. Joost Eskes

  Joost Eskes was docent aan de Hanzehogeschool Groningen en gedurende enkele jaren gedetacheerd als 
  docent geschiedenis aan de lerarenopleiding aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. 
  Hij publiceert regelmatig op www.historiek.nl

 • drs. Miranda van Gelderen

  Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

  Email: info@kijkopkunst.nu

   


  Overzichtscursus Kunstgeschiedenis Moderne beeldende kunst - deel 2

  In deel twee van de overzichtscursus moderne kunst vervolgen we onze fascinerende ontdekkingstocht door de beeldende kunst van West-Europa, van circa 1885 tot 1925. Aan de orde komen postimpressionisme, expressionisme, kubisme, futurisme en de nieuwe beelding. De cursisten leren de stijlkenmerken herkennen en de stromingen, kunstenaars en kunstwerken worden geplaatst in de (kunst)historische context.

  bekijk cursus

  Hollandse schilderkunst in de Gouden Eeuw

  Wie kent ze niet? De wereldberoemde schilderijen van Hollandse meesters zoals Frans Hals, Pieter de Hooch, Jacob van Ruisdael en Johannes Vermeer. In deze cursus behandelen we de specialismen van het landschap, genrestuk, portret en stadsgezicht. Welke betekenissen gaan mogelijk schuil achter de schilderijen en hoe leefden deze vermaarde kunstenaars?

  bekijk cursus

 • drs. Michiel Hagdorn

  Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere instellingen, waaronder HOVO, Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner, de Duitse Romantiek en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Hij beschouwt kunstwerken altijd in de historische, intellectuele en culturele context.


  Faust, mythe van de moderne mens

  Over Faust en zijn duivelspact zijn talrijke werken geschreven: de Faust-gestalte behelst een mythe van de moderne mens. Wie was deze omstreden geleerde? En welke voorstellingen zijn er op hem geprojecteerd? Een zoektocht naar Faust, langs beroemde Faust-werken van Marlowe, Goethe, Mann, Spengler, Toergenjev, Boelgakov en Dusapin.

  bekijk cursus

  Het koninklijke Berlijn

  De geschiedenis van Berlijn onder de Hohenzollern: van de Mark Brandenburg tot koninkrijk Pruisen en tenslotte keizerrijk Duitsland, dat eindigt in 1918. Met aandacht voor (en beelden van) de historische bezienswaardigheden. Tevens aandacht voor Potsdam. Deze cursus wordt in hybride vorm aangeboden.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. em. Cornelius Hasselblatt

  Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.


  Goede boeken over slechte tijden

  Terwijl Nederland 75 jaar geleden met het einde van de Tweede Wereldoorlog vrede en vrijheid herkreeg, was dat in een aantal (Oost-)Europese landen helemaal niet het geval. Deze tragiek wordt in actuele romans van die landen nog altijd geuit en verwerkt. Hoe? Dat bekijken we aan de hand van voorbeelden uit de Estische, Finse en Duitse literatuur.

  bekijk cursus

 • Huub van 't Hek

   Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Heeft sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. 
  Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel. 
  Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst. 
  Homepage: www.hektic.nl

 • drs. Johan Holtrop

  Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  


  Het zeestuk van de Gouden Eeuw tot en met Mesdag

  Het zeestuk is een van de fraaiste specialisaties van de 17e eeuw. Geen andere genre reflecteert oorlog, vrede en historische ontwikkelingen zo goed als de marines. In de loop van de eeuw zijn de schilders ook steeds beter in staat zeer realistische voorstellingen te schilderen van de diverse typen schepen, situaties op zee en de zeer bepalende weersomstandigheden. De laatste grote schilder in deze traditie is Hendrik Willem Mesdag eind 19e eeuw.

  bekijk cursus

  Beeldende kunst en onze hersenen

  Wat is het geheim achter de impressionistische schilderijen van Monet? Hoe kan Picasso’s Stierenkop slechts bestaan uit een fietsstuur en een zadel? Het antwoord op deze vragen heeft te maken met hoe onze hersenen werken. Kunstenaars maken gebruik van de eigenaardigheden van ons brein en het visuele systeem en spelen daar in hun werk dikwijls een spel mee.

  bekijk cursus

  Kunst, architectuur en geschiedenis van de Gouden Eeuw

  De kennis van de kunsten, stedelijke ontwikkeling en geschiedenis van de 17e eeuw is de afgelopen decennia spectaculair gegroeid. Dit leidde tot veel tentoonstellingen, publicaties en media-aandacht voor de Gouden Eeuw. In dit college analyseren we de kunsten, architectuur en de steden van deze periode in nauwe relatie tot de historische ontwikkelingen: het ontstaan van de Republiek, de Oranjes, de gevolgen van de reformatie, economie en wetenschap.

  bekijk cursus

 • drs. Hilde Hoving

  Drs. Hilde Hoving is theoloog. Zij was jaren werkzaam als docent filosofie aan een HBO theologieopleiding van de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Zij is geestelijk verzorger en leidt uitvaarten vanuit christelijk en humanistisch perspectief.

  Homepage: www.hildehoving.nl

   

 • drs. Arend Klaas Jagersma

  Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde onder andere filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen.Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.


  Dialogen van Plato-Symposium, Euthyfron, Apologie, Kriton, Faidon

  Voor de inhoud van deze cursus, zie cursus 22WV-1G04

  bekijk cursus

  Dialogen van Plato

  Volgens de Engelse filosoof Alfred Whitehead is de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte te beschouwen als een voetnoot bij de werken van de vermaarde Griekse denker Plato (427-347 v.Chr.). In deze cursus bestuderen we de belangrijkste ideeën van Plato aan de hand van enkele van zijn bekendste en levendigste dialogen.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. Hans van Koningsbrugge

  Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.


  Van Vikingen, Oorlogen en Integratie: een geschiedenis van Scandinavië

  De geschiedenis van Scandinavië is een grotendeels onbekende. En dat terwijl het Noorden van Europa zeer belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de rest van Europa. Bovendien is er een groeiende toeristische belangstelling voor dit gebied. In deze collegereeks zullen de verschillende hoogtepunten van de Scandinavische geschiedenis aan de orde komen waarbij ook aandacht zal zijn voor unificerende en juist splitsende tendensen.

  bekijk cursus

 • Dr. Nicolaas Kraft van Ermel

  Dr. Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. 


  Armenië, het land van Ararat-Een geschiedenis tussen Oost en West

  Voor de inhoud van deze cursus, zie cursus 22WV-1G06

  bekijk cursus

  De Spaanse Burgeroorlog

  De herbegrafenis van de Spaanse dictator Francisco Franco in 2019 deed de gemoederen oplopen. Links kraaide victorie, rechts toonde zich bedroefd. Spanje heeft zijn complexe verleden niet verwerkt. Bij ons is de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) weinig bekend. Dat is onterecht: het conflict vormt een duidelijke voorbode op de naderende Tweede Wereldoorlog.

  bekijk cursus

  Armenië, het land van Ararat

  Het kleine Armenië trekt af en toe onze aandacht, zoals in 2020 toen er een korte oorlog uitbrak met buurland Azerbeidzjan. Ook de lotgevallen van Armenen tijdens WO I trekken regelmatig de aandacht: afgelopen februari erkende de Tweede Kamer nog de Armeense genocide. Desondanks weten we maar weinig over deze Kaukasische republiek.

  bekijk cursus

 • Jan Kruimink

  Jan Kruimink deed de opleiding Schoolmuziek B aan Conservatorium Zwolle, en de dirigentenopleiding. Hij was 38 jaar docent muzikale vorming aan de NHL Stenden hogeschool  en is dirigent en koordirigent van verschillende gezelschappen, arrangeur van koormuziek en componist van revue-liederen. 


  Actief muziek beluisteren

  Menigeen hoort wel eens muziek op radio of televisie die herinnert aan een feest, een ontmoeting, een vakantie of een andere gebeurtenis uit het verleden. Die activiteit is in het geheugen verbonden geraakt aan de muziek die er toen klonk; anders gezegd, de activiteit en de beleving versterken het luisteren. Met dit uitgangspunt is deze cursus opgezet.

  bekijk cursus

 • dr. Tineke Looijenga

  Dr. Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in Europa. De focus is op neolithicum, bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.


  Prehistorische Culturen van Europa. 6 Capita Selecta

  Deze cursus bespreekt een aantal aspecten van intrigerende culturen die in Europa vanaf het Neolithicum tot in de Romeinse tijd hun sporen hebben achtergelaten. We behandelen verschillende archeologische episodes en vervolgens komen de megalieten en rotstekeningen aan bod. Daarna zetten we de Picten en hun kunstig bewerkte stenen monumenten naast de beeldstenen van het Zweedse eiland Gotland. We eindigen de cursus met een korte geschiedenis van het schrift in Europa, en eindigen met archaïsch schrift, ook runeninscripties.

  bekijk cursus

 • drs. Gerry Mulder

  Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid bij HOVO.


  Latijn

  Zo ‘n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad: allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van onze eigen cultuur.

  bekijk cursus

 • drs. Tom Reijers

  Tom Reijers was exploratiegeoloog voor Shell (1972-1999). Hij begeleidde na zijn pensionering (1999) wereldwijd wetenschappelijk reizen en expedities en geeft tegenwoordig HOVO-cursussen alsmede gastlessen op middelbare scholen.

   


  Stenen kunnen spreken. Introductie in de geologie

  Vanaf de vroege prehistorie is er interactie mens-aarde. Vanaf ongeveer 1800 tot heden ontstond de wetenschap Geologie. Belangrijke inzichten waren geologische tijd en ruimte, wetten voor de gesteente opeenvolging (stratigrafie) de interactie klimaat-zeespiegelbewegingen en hoe grote aardkorst structuren werden gevormd.

  bekijk cursus

 • Prof. dr. em. Hans Renner

  Prof. dr. Hans Renner, geboren te Praag, is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de RUG. 

 • Justa Renner-van Niekerk

  Justa Renner-van Niekerk verzorgt de audiovisuele presentatie en doet literatuuronderzoek voor dit college

 • Gert Riemersma

  Gert Riemersma was docent in het middelbaar (beroeps)onderwijs in de vakken beeldende vorming en kunstgeschiedenis. 


  Tien eeuwen Kunst in Klank en Beeld

  Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voert je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat moois voor oog en oor.

  bekijk cursus

 • drs. Loes Rotshuizen

  Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.

 • drs. Alberte Roué

  Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur.


  Femmes des Lumières: vrouwen in de Franse Verlichting

  Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu : bekende namen van de Franse Siècle des Lumières (2e helft 18e eeuw). Maar kent u ook Madame du Châtelet, Madame d’Épinay, Madame de Staël, Olympe de Gouges? Ook zij hebben, samen met veel andere verlichte vrouwen, deelgenomen aan de strijd voor de esprit critique, voor gelijkheid en vrijheid.

  bekijk cursus

 • drs. Agnes Schilder

  Agnes Schilder is psycholoog en als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen waaronder de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen.  

  Homepage: www.acttoo.nl

   


  Inleiding in de psychologie

  We zijn meer met onszelf bezig dan ooit: we zijn op zoek naar ons ware zelf en maken ongegeneerd selfies. Wat heeft die zoektocht ons gebracht? Wat weten we over hoe menselijk gedrag tot stand komt? Een cursus voor wie geïnteresseerd is in de psychologie van mensen en hun gedrag.

  bekijk cursus

  Inleiding in de psychologie

  We zijn meer met onszelf bezig dan ooit: we zijn op zoek naar ons ware zelf en maken ongegeneerd selfies. Wat heeft die zoektocht ons gebracht? Wat weten we over hoe menselijk gedrag tot stand komt? Een cursus voor wie geïnteresseerd is in de psychologie van mensen en hun gedrag.

  bekijk cursus

 • dr. Henk Schoonhoven

  Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor de Senioren Academie.


  Geschiedenis en cultuur van het oude Griekenland

  De Europese cultuur is niet te begrijpen zonder kennis van haar achtergronden en wortels in de beschavingen van Griekenland en Rome. De Griekse beschaving beleefde haar hoogtepunt in het 5e en 4e eeuwse Athene, maar al eerder zorgden dichters als Homerus voor onuitwisbare sporen. In de beeldende kunsten bewonderen we nog steeds expressievormen die ons zeer vertrouwd aandoen. En natuurlijk is er de filosofie.

  bekijk cursus

 • Dr. Pouwel Slurink

  Dr. Pouwel Slurink studeerde filosofie in Nijmegen en werkte daar bij de afdeling Algemene 
  Wetenschapsleer. Hij gaf les aan diverse universiteiten en instellingen. Hij schreef veel over evolutie 
  en filosofie, o.a. Aap zoekt zin; waarom wij bewustzijn, vrije wil, cultuur en religie hebben (2014). 

  https://radboud.academia.edu/PouwelSlurink

 • prof. dr. Cees Th. Smit Sibinga

  Prof. dr. C. Th. Smit Sibinga en Ir. M.P. Broekers coördineren de multidisciplinaire cursus die is voorbereid door de discussiegroep 'Impact van natuurwetenschappen en technologie op de maatschappij'. Deze discussiegroep komt voort uit de SAS (zie: http://www.safgroningen.nl) 

 • drs Frans Somers

  Frans Somers (1947) is econoom. Hij is auteur van talrijke studieboeken over de (internationale) economie en doceerde onder andere aan de Hanzehogeschool Groningen, de Universiteit van Leiden, de AOG School of management en als gastdocent aan universiteiten in Praag, Boedapest en Moskou. De laatste jaren voor zijn pensionering in 2016 werkte hij als zelfstandig adviseur voorinternationaliseringsprogramma's van universiteiten en hogescholen.

 • dr. Frank van Steenwijk

  Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

 • drs Edward van der Tuuk

  Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit.


  Eigen gelijk eerst

  Burgers maken zich zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving; in Nederland maar ook daarbuiten. Deze polarisatie zou leiden tot een maatschappij waarbij mensen zich niet meer identificeren met de samenleving als geheel, maar met de groep waar men zich deel van voelt. Heeft het humanisme z'n langste tijd gehad, en keren we terug naar een pre-moderne vorm van collectivisme, gebaseerd op groepsidentiteit en sectarisme?

  bekijk cursus

  Perspectieven op geluk

  Volgens het World Happiness Report staat het bruto nationaal geluk van de Nederlanders in de top 5. Toch krijgt meer dan een kwart van de volwassenen ooit in hun leven te maken met een depressie en stijgt het gebruik van anti-depressiva al jaren.Hoe rijmen we dit? En wat is geluk eigenlijk?

  bekijk cursus

 • drs. Ellen van der Vecht

  Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.


  Kunststeden van Europa: opkomst en bloei

  Steden bezoeken we vaak vooral om kunst te kunnen bekijken of te bestuderen. Sommige steden, zoals Rome, Florence en Brugge staan bekend als ‘kunststeden’ en worden als zodanig aangeprezen. Maar waarom juist deze steden? Hoe komt het dat een bepaalde stad in een bepaalde periode het predicaat ‘kunststad’ heeft verdiend? Waarom verwachten we in Florence vooral kunst uit de Renaissance te zien, en in Barcelona de kunst van Antonì Gaudì?

  bekijk cursus

  Frida Kahlo, Mexico en het surrealisme

  In deze vijfdelige collegereeks staat het surrealisme en de Mexicaanse kunst en cultuur van de eerste helft van de twintigste eeuw centraal. De carrière van Frida Kahlo, haar invloed op de Europese surrealisten en de ontwikkeling van de Mexicaanse kunst van voor en na de revolutie (1910-20) worden behandeld. U leert het werk van Frida Kahlo en haar Mexicaanse collega’s kennen te midden van de politieke en kunstzinnige ontwikkelingen van haar tijd.

  bekijk cursus

 • prof. dr. em. John J. Videler

  John Videler introduceerde meer dan 25 generaties Groningse biologiestudenten in de diversiteit van 
  het dierenrijk. Een variant op die collegereeks, waarin recente ontwikkelingen zijn verwerkt, is voor 
  HOVO studenten geschikt gemaakt.

  website: www.johnhannekevideler.com


  Voortplanting in het dierenrijk

  Reproductie is het essentiële kenmerk van leven. Generaties planten zich voort, sterven en nakomelingen herhalen de cyclus. Dieren kunnen de erfelijke eigenschappen in de vorm van DNA zowel ongeslachtelijk als geslachtelijk doorgeven. De colleges geven een overzicht van de diversiteit van de verschillende voortplantingssystemen. Bizarre vormen krijgen extra aandacht.

  bekijk cursus

 • drs Gert Visser

  Gert Visser was psycholoog bij de RU Groningen. Hij beschouwt componist en muziekwetenschapper Bertus van 
  Lier als zijn leermeester. De menselijke emoties zijn de psychologische bouwstenen voor zijn 
  muziekcursussen.


  Tien eeuwen Kunst in Klank en Beeld

  Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voert je op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel wat moois voor oog en oor.

  bekijk cursus

 • dr. Marianne Vogel

  Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.

 • dr. Paul Wesselius

  Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON Netherlands Institute for Space Research.


  Capita Selecta astronomie

  In deze korte cursus komen een groot aantal aspecten van de astronomie aan de orde, zoals het zelf waarnemen, satelliet configuraties, zwaartekrachtgolven, buitengebieden van ons eigen zonnestelsel, de structuur van ons melkwegstelsel in de Gaia tijd en scheikunde in het interstellaire medium.

  bekijk cursus

 • dr. Marcel Zwitser

  Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl


  Moments musicaux

  Aan de hand van een keur van bekende en minder bekende composities van Franz Schubert zal een beeld worden geschetst van zijn korte muzikale loopbaan in Wenen. Natuurlijk zal er aandacht voor zijn liederen zijn, maar pianosolomuziek, kamermuziek, orkestwerk, opera en toneelmuziek zullen eveneens de revue passeren.

  bekijk cursus

Cursusgids
Cursusgids winter-voorjaar 2022. Via deze gids kunt u ook doorklikken naar de cursus van uw keuze.