De Stichting Steunfonds (Stichting Steunfonds Seniorenacademie (HOVO) Groningen en Drenthe),  heeft als doelstelling: het stimuleren en het in stand houden van HOVO Noord-Nederland door het verlenen van kortingen aan cursisten die niet in staat zijn het volledige cursusgeld te betalen en door het financieel ondersteunen van belangrijk geachte, maar mogelijk niet rendabele onderwijsactiviteiten en vernieuwingen.

RSIN nummer: 806143253

Bestuur Stichting Steunfonds
Mw. A. Hadders, voorzitter
De hr. F.S.M. Hoogma, penningmeester
Mw. N.M. Verberg-Wijler, secretaris

De leden van het bestuur van de Stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het bureau van de Stichting HOVO Noord-Nederland zal daarin voorzien.
De Stichting Steunfonds Senioren Academie (HOVO) Groningen en Drenthe heeft geen werknemers in dienst.

Het bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar. Eenmaal per jaar ontvangen de donateurs een brief met het verzoek om de jaarlijkse dotatie over te maken. De dotaties liggen tussen de 25 en 50 euro per donateur. Het opgebouwde vermogen wordt niet belegd. Het vermogen wordt ingezet op aanvragen van het bestuur van de Stichting HOVO Noord-Nederland. Deze aanvragen worden door het bestuur getoetst op consistentie met de doelstelling van de Stichting Steunfonds Senioren Academie (HOVO) Groningen en Drenthe. In ieder geval wordt jaarlijks de door de Stichting HOVO Noord-Nederland ingediende aanvraag voor de financiering van de korting op cursusgelden gehonoreerd.

Onderstaand vindt u de jaarrekening en jaarverslag van de Stichting Steunfonds over het jaar 2021.

Jaarverslag Stichting Steunfonds 2021

Jaarrekening Stichting Steunfonds 2021